Hamazkayin’s Petag is a unique summer Western Armenian immersion for Armenian youth ages 10 – 14, which aims to have fun learning Armenian all through real conversation during interactive workshops, games, mealtime, and play time, all while speaking Armenian! 
Համազգայինի «ՓԵԹԱԿ»ը, Արեւմտահայերէնի Իմացութեան Ամառնային Ճամբառ է, որուն ընթացքին 10-14 տարեկան հայ փոքրերը համախմբուելով կը ձգտի սորվեցնել հայերէնախօսութիւն, խաղի, պարի եւ երգի ծրագրերուն ընդմէջէն:


Register for 2021 Petag Zoom Sessions
Արձանագրուիր Փեթակի 2021 տարեշրջանի «Զում» նիստերուն

*August 9 – 13, 9 am to 11 am Eastern Time daily
*August 16-20, 12 noon to 2 pm Eastern Time daily

Each daily 2 hour session will consist of an interactive workshop including topics such as science, music, art, cooking, jokes, and fun stories. Registration is for the week and the same Zoom link will be used the entire week.
Իւրաքանչիւր նիստի ուղեցոյցը իր մասնագիտութեան համաձայն գործնական ժամանցի դասընթացք մը պիտի ներկայացնէ արեւմտահայերէնով։ Արձանագրուողները մասնակցութեան ե-կապը պիտի ստանան դասընթացքէն 24 ժամ առաջ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s